Allmänna villkor

Det är viktigt att ny användare hos Yallotrade är medveten om vilka villkor användaren accepterar genom att ansluta sig till tjänsten. Läs därför igenom avtalstexten noggrant.

Allmänna villkor

1. Allmänt

1.1. Yallotrade AB, Org Nr 556696-7013 (”Yallotrade”) tillhandahåller en internetbaserad marknadsplats under domännamnet www.yallotrade.com (”Marknadsplatsen”), där försäkringsbolag som ingått avtal med Yallotrade, eller leverantör till sådant försäkringsbolag kan sälja inlösta restvärdesprodukter till registrerade och av Yallotrade godkända näringsidkare (”Tjänst 1”), och hos Yallotrade registrerade näringsidkare kan se vilka begagnade reservdelar som önskas köpas av försäkringsbolag eller till försäkringsbolag anslutna verkstäder och därvid lämna offerter till och ta emot beställningar från försäkringsbolag eller verkstäder avseende sådana varor (SpareParts) (”Tjänst 2”). Nedan benämns Tjänst 1 och Tjänst 2 tillsammans ”Tjänsterna” och har det innehåll som från tid till annan anges på Marknadsplatsen. Användare av Tjänst 1 och/eller Tjänst 2 benämns nedan som ”Användare”. Där Användare som agerar som säljare inom ramen för en Tjänst avses används nedan begreppet ”Säljande Användare” och där Användare som agerar som köpare inom ramen för en Tjänst avses används nedan begreppet ”Köpande Användare”.

1.2. Samtliga transaktioner inom ramen för Tjänsterna genomförs direkt mellan Köpande och Säljande Användare. Yallotrade är således ej part i desamma.

1.3. Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) är tillämpliga vid Användares nyttjande av Tjänsterna.

2. Användning av Tjänsterna

2.1. Tjänst 1 kan endast nyttjas av registrerade Köpande Användare. Näringsidkare som vill nyttja Tjänst 1 skall för att bli registrerad Köpande Användare fylla i ansökan om användning av Tjänsterna på Marknadsplatsen. Genom Köpande Användares ansökan godkänner Köpande Användare automatiskt dessa Villkor för användning av Tjänst 1. Tjänst 2 kan endast nyttjas av registrerade Säljande Användare. Näringsidkare som vill nyttja Tjänst 2 skall för att bli registrerad Säljande Användare fylla i ansökan om användning av Tjänsterna på Marknadsplatsen. Genom Säljande Användares ansökan godkänner Säljande Användare automatiskt dessa Villkor för användning av Tjänst 2. Köpande Användare inom ramen för Tjänst 2 godkänner ett separat avtal innan de kan lägga sin första order inom ramen för Tjänst 2. Användare ansvarar för anställds nyttjande av Tjänsterna och att den som fyllt i ansökan för Tjänsterna har behörighet och befogenhet att binda näringsidkaren till dessa Villkor.

2.2. Inloggning på Marknadsplatsen sker med hjälp av Användarens användarnamn och lösenord. Användare ansvarar för att dennes användarnamn och lösenord hålls hemliga och ej kommer till utomståendes kännedom. Användare äger ej rätt att överlåta eller låta annan nyttja dennes inloggningsuppgifter och ansvarar för alla handlingar som vidtas med användande härav. Vidare äger Användare endast rätt att nyttja Tjänsterna i eget namn och för egen räkning.

3. Användning av Tjänst 1

3.1. Köpande Användare inom ramen för Tjänst 1 äger rätt att delta i samtliga budgivningar som Köpande Användare är godkänd av aktuell Säljande Användare att deltaga i, under förutsättning att Köpande Användare uppfyller kraven i dessa Villkor och de övriga villkor som Yallotrade angivit för Tjänst 1.

3.2. Tidpunkt för budgivningen inom ramen för Tjänst 1 annonseras på Marknadsplatsen samt översänds till av aktuell Säljande Användares godkända Köpande Användare per e-post, varvid den tidsangivelse som anges på Marknadsplatsen skall äga tillämpning. Bud kan läggas manuellt eller genom s.k. budagent, med hjälp av vilken Köpande Användare kan lägga sitt maximala slutbud på objektet ifråga. Under budgivningen lägger budagenten bud för sådan Köpande Användares räkning enligt vad som närmare anges på Marknadsplatsen, dock ej överstigande av Köpande Användare angivet maximalt slutbud. Köpande och Säljande Användare är anonyma under budgivningen. Efter avslutad budgivning synliggörs dock Köpande och Säljande Användares identitet för varandra, dock ej för övriga deltagare i budgivningen.

3.3. Bud som är lägre än på Marknadsplatsen angivet utgångspris godtas ej. Påbörjad budgivning fortsätter efter varje avlagt bud under den tidsperiod som anges på Marknadsplatsen. För det fall ingen Köpande Användare avlägger bud inom den på Marknadsplatsen senast angivna tidsperioden avslutas budgivningen, varvid den Köpande Användare som vid angivna tidpunkt lagt högst bud vinner budgivningen. För det fall flera Köpande Användare vid avslutad budgivning lagt samma bud, vinner den Köpande Användare som lagt det ifrågavarande högsta budet först, oaktat om detta bud avgivits manuellt eller genom budagent.

3.4. De Användare som är registrerade som ”demonterare för personbil” bekräftar genom godkännande av dessa Villkor att de förbinder sig att via ett geografisk baserat tilldelningssystem köpa de personbilar som lagts ut för auktionering på demonteringsauktion utan att bud inkommit, till vid var tid gällande tilldelningspris. Tilldelningspriset och övriga villkor, exempelvis avseende det geografiska tilldelningssystemet, anges närmare på Marknadsplatsen.

4. Användning av Tjänst 2

4.1. Säljande Användare inom ramen för Tjänst 2 äger rätt att lämna offert på förfrågningar inom den tid och på de villkor som vid var tid framgår av offertförfrågan eller annars anges på Marknadsplatsen.

4.2. Leverans av varor sålda genom användning av Tjänst 2 skall ske inom den tid som framgår på Marknadsplatsen eller som annars överenskommits mellan Köpande och Säljande Användare. Användare åtar sig att även i övrigt efterleva villkoren i de enskilda avtal som ingås mellan Köpande och Säljande Användare vid försäljning genom användande av Tjänst 2.

5. Betalning för vara som köpts eller sålts genom Tjänsterna

5.1. När Köpande Användare vinner budgivning på Tjänst 1, förbinder sig denne att betala en administrationsavgift, jämte mervärdesskatt, till Yallotrade, enligt vad som närmare anges för angivna transaktion på Marknadsplatsen (”Administrationsavgiften”). För det fall Administrationsavgiften inte kommit Yallotrade tillhanda senast den på fakturan angivna förfallodagen, skickas en påminnelse till den Köpande Användaren via e-post och den Köpande Användarens bud riskerar att annulleras. För det fall Användare vid fler än två (2) tillfällen ej erlägger Administrationsavgift efter avslutad transaktion enligt vad som anges ovan, äger Yallotrade rätt att kräva fullgörande av betalningen och säga upp sådan Användares konto och tillgång till Tjänsterna med omedelbar verkan.

5.2. På uppdrag av den Säljande Användaren, fakturerar Yallotrade den Köpande Användaren den resterande ersättningen . Betalning skall ske till av Yallotrade anvisat klientmedelskonto och vara Yallotrade tillhanda senast den på fakturan angivna förfallodagen.

5.3. För det fall Köpande Användare av objekt för reparation inom ramen för Tjänst 1 ej erlagt ovan angivna resterande ersättning i tid förfaller transaktionen ifråga och Yallotrade äger rätt att auktionera objektet på nytt. Sådan Köpande Användare äger ej i något fall rätt att få tillbaka erlagd Administrationsavgift. För de fall Köpande Användare av objekt för demontering inom ramen för Tjänst 1 ej erlagt ovan angivna resterande ersättning i tid äger Yallotrade rätt att kräva fullgörande av betalningen och säga upp sådan Användares konto och tillgång till Tjänsterna med omedelbar verkan.

5.4. Betalning för varor som köps inom ramen för Tjänst 2 faktureras och regleras direkt mellan Köpande och Säljande Användare. Yallotrade har inget ansvar för fullföljande av sådan betalning.

5.5. Säljande Användare på Tjänst 2 förbinder sig att betala en försäljningsavgift, jämte mervärdesskatt, till Yallotrade, enligt vad som närmare anges för angivna transaktion på Marknadsplatsen (”Försäljningsavgiften”). Betalning skall ske till av Yallotrade anvisat konto och vara Yallotrade tillhanda senast den på fakturan angivna förfallodagen. För det fall Användare vid fler än två (2) tillfällen ej erlägger Försäljningssavgiften enligt vad som anges ovan, äger Yallotrade rätt att kräva fullgörande av betalningen och säga upp sådan Användares konto och tillgång till Tjänsterna med omedelbar verkan.

6. Ansvar för det köpta objektet, återställande m m vid köp genom Tjänst 1

6.1 Vid Yallotrades erhållande av full ersättning från den Köpande Användaren av objekt för reparation erhåller den Köpande Användaren information om och kontaktytor till det köpta objektets förvaringsplats (”Hämtorder”). När Köpande Användare vinner budgivning eller tilldelas objekt för demontering erhåller sådan Köpande Användare Hämtorder direkt vid auktionsslut alternativt vid tilldelningstillfället.

6.2. Vid erhållande av Hämtorder övergår äganderätten till det köpta objektet till Köpande Användare, om inte annan särskild tidpunkt överenskommes mellan den Köpande och den Säljande Användaren.

6.3. Risken för det köpta objektet vid köp genom Tjänst 1 övergår till Köpande Användare när äganderätten till objektet övergår i enlighet med punkten 6.2 ovan. Köpande Användare ansvarar följaktligen efter denna tidpunkt bland annat för att erforderliga betalningar för försäkringar, offentliga pålagor och dylikt avseende det köpta objektet erläggs i behörig ordning.

6.4. Samtliga objekt som saluförs på Marknadsplatsen inom ramen för Tjänst 1 saluförs av Säljande Användare i befintligt skick. Vad gäller uppgifter om objektets egenskaper eller användning ansvarar Säljande Användare endast för att objektbeskrivningen som sådan Säljande Användare tillhandahållit via Marknadsplatsen är korrekt per det datum objektbeskrivningen upprättades av sådan Säljande Användare. För undvikande av oklarheter, ansvarar Säljande Användare följaktligen inte för fel eller brister som objektet är behäftat med vid tidpunkten för Köpande Användares köp, innefattande men ej begränsat till skador som orsakats av stöld eller skadegörelse av tredje man efter upprättande av Säljande Användares objektbeskrivning.

6.5. Det åligger Köpande Användare att, på egen bekostnad, vidta erforderliga åtgärder för att avhämta såväl köpta som tilldelande objekt inom 7 dagar från dagen för erhållen Hämtorder. Undantag görs för tilldelade mopeder, tilldelade objekt på ett avstånd längre än 600 km, tur och retur från den Köpande Användaren och objekt med en utlämningsplats norr om Hudiksvall. För tilldelade mopeder gäller att Yallotrade tillser att dessa transporteras till den Köpande Användaren utan kostnad för den Köpande Användaren. För tilldelade objekt med ett längre avstånd än 600 km, tur och retur från den Köpande Användaren, gäller att den Köpande Användaren, efter utförd avhämtning, fakturerar Yallotrade för transportkostnaden för de kilometer som överstiger 600 km, enligt vad som närmare anges på Marknadsplatsen. För objekt med en utlämningsplats norr om Hudiksvall gäller att bokning av avhämtning ska ske omgående och avhämtning så snart det är tillämpningsbart. Köpande Användare som demonterar köpt objekt förbinder sig vidare att återrapportera i Tjänst 1 när det köpta objektet har avhämtats. Köpande Användare ansvarar för att utlämningsstället kontaktas innan objektet avhämtas och att tid för avhämtning överenskommes.

6.6. Vidare förbinder sig Användare inom ramen för Tjänst 1, med undantag för Köpande Användare som demonterar köpt objekt, att följa nedanstående bestämmelser i denna punkt:

6.6.1. Köpande Användare förbinder sig att, på egen bekostnad, tillse att det köpta objektet repareras/återställs i fullt brukbart skick enligt de närmare villkor som Yallotrade angivit för Tjänst 1. Med ”fullt brukbart skick” avses härvid ett tillstånd som innebär att det köpta objektet vid en normal besiktning anses vara återställd till ett godkänt utförande enligt de normer, regler eller praxis som gäller på marknaden för objektet. Köpande Användare förbinder sig att ej sälja/överlåta objektet till annan ägare innan detta är tillsett.

6.6.2. Säljande Användare äger rätt, enligt de närmare villkor som Yallotrade angivit för Tjänst 1, att påkalla att Köpande Användare genomför en kontrollbesiktning på det objekt som sådan Köpande Användare har köpt från sådan Säljande Användare, i syfte att kontrollera att Köpande Användares förpliktelser i punkten 6.6.1 ovan har fullgjorts. Köpande Användare är skyldig att tillse att sådan besiktning genomförs utan oskäligt dröjsmål efter Säljande Användares påkallande. Kostnaderna för besiktningen skall bäras av den Köpande Användaren.

6.6.3. Köpande Användare äger ej rätt att försälja, överlåta eller på annat sätt helt eller delvis avhända sig sina rättigheter till det köpta objektet innan sådan besiktning som föreskrivs i punkten 6.6.2 ovan har ägt rum och det köpta objektet därvid har godkänts i enlighet med de närmare villkor som Yallotrade angivit för Tjänst 1.

6.7. För Köpande Användare som demonterar köpt objekt gäller att objektet skall avregistreras i Sverige med anledning Skrot eller Intyg. Objektet får inte avregistreras med anledning Export.

7. Användares ansvar mm

7.1. Användare förbinder sig att endast använda Tjänsterna på sätt som uttryckligen anges i dessa Villkor och i enlighet med de övriga villkor som Yallotrade angivit på Marknadsplatsen avseende respektive Tjänst.

7.2. Användare ansvarar för att dennes användning av Tjänsterna ej strider mot tillämplig lagstiftning eller god sed.

7.3. Användare åtar sig att vid behov uppdatera person- och företagsuppgifter.

7.4. Bryter Användaren mot någon bestämmelse i dessa Villkor har Yallotrade rätt att med omedelbar verkan avsluta Användares tillgång till Tjänsterna och säga upp Användares rätt att nyttja Tjänsterna.

8. Yallotrades ansvar mm

8.1. Yallotrade är ej innehavare av, och ansvarar således ej för, de objekt som saluförs på Marknadsplatsen inom ramen för Tjänsterna. Yallotrade åtar sig ej att granska den information som publiceras på Marknadsplatsen eller de transaktioner som sker på Marknadsplatsen och ansvarar ej i något fall för att publicerad information på Marknadsplatsen är korrekt eller fullständig, för eventuella utfästelser eller garantier som ges på Marknadsplatsen eller för fel och brister som eventuellt belastar de objekt som saluförs på Marknadsplatsen inom ramen för Tjänsterna, innefattande men ej begränsat till (i) brister avseende objektets kvalitet, (ii) att Säljande Användares objektsbeskrivning är korrekt, eller (iii) att Säljande Användare innehar erforderlig äganderätt till objektet ifråga, eller (iv) att Köpande Användare fullgör betalning i enlighet med avtal mellan Köpande och Säljande Användare.

8.2. Yallotrade förbehåller sig rätten att granska införd information och att härvid fritt när som helst avlägsna information på Marknadsplatsen, samt att vidta erforderliga åtgärder för att förhindra vidare spridning av information, som enligt Yallotrades åsikt är olämplig eller kan anses stå i strid mot dessa Villkor, tillämplig lagstiftning eller god sed. Yallotrade förbehåller sig även rätten att röja information på Marknadsplatsen för att följa tillämpliga lagar, bestämmelser, beslut eller myndighetsbegäran.

8.3. Samtliga objekt som saluförs på Marknadsplatsen inom ramen för Tjänsterna saluförs av Säljande Användare i befintligt skick.

8.4. Yallotrade är ej part i, och är befriat från ansvar för, de transaktioner som sker inom ramen för Tjänsterna. Köpande Användares eventuella reklamationer och andra krav skall alltid riktas direkt mot den ifrågavarande Säljande Användaren, utan Yallotrades inblandning. Yallotrade skall vara befriat från ansvar gentemot Användare för samtliga krav, skadestånd, kostnader och utgifter, innefattande ombudskostnader, som uppstår i samband med sådant krav.

8.5. Yallotrades ansvar gentemot Användare är under alla omständigheter begränsat till ansvar för direkt skada uppkommen med anledning av Yallotrades försummelse vid tillhandahållande av Tjänsterna. Ansvaret för skada begränsas till ett belopp maximalt uppgående till ett (1) prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110), dock högst till ett belopp motsvarande av Användare visad faktisk direkt skada.

8.6. Yallotrade är befriat från ansvar gentemot Användare om Yallotrade förhindras att fullgöra sina åtaganden på grund av omständighet utanför Yallotrades kontroll eller förmåga som Yallotrade inte skäligen kunnat förväntas förutse vid avtalets ingående, och vars följder Yallotrade inte heller skäligen skulle kunna ha undvikit eller övervunnit, eller om Yallotrade förhindras fullgöra sina skyldigheter på grund av omständighet som är hänförlig till tredje man eller på grund av naturkatastrof, blixtnedslag, elavbrott, arbetskonflikt, krig eller annan orolighet, eldsvåda, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse, fel i extern teleförbindelse eller liknande omständigheter.

8.7. I Tjänsternas funktion för att beställa reservdelar hanteras leveranserna via integrerade tredjepartsleverantörer. Yallotrade bär inte något ansvar för att beställningar, offerter, priser och/eller leveranser är korrekta och skall således inte hållas ansvarig för eventuella kostnader som uppstår i samband med detta.

9. Tjänsternas tillgänglighet m m

9.1. Yallotrade garanterar ej att Marknadsplatsen och Tjänsterna fungerar utan avbrott eller brister. Tjänsterna tillhandahålls i befintligt skick utan garantier.

9.2. Vid planerade driftstopp under kontorstid skall samtliga medlemmar informeras om detta minst två dagar i förväg. Meddelande härom sker i första hand genom aviseringar på Marknadsplatsen.

9.3. Yallotrade ansvarar inte för tryckfel på Marknadsplatsen, eller för förslust av Användares information på Marknadsplatsen eller förvanskning därav.

10. Personuppgifter

10.1. För att kunna nyttja Tjänsterna krävs att Användares företags- och personuppgifter lämnas ut till Yallotrade som kommer att samla in, lagra och i övrigt behandla dessa personuppgifter för att Yallotrade skall kunna tillhandahålla Tjänsterna och i övrigt kunna fullgöra sina åtaganden mot Användare.

10.2. Användare som är privatperson och som lämnar sina personuppgifter lämnar sitt uttryckliga samtycke till att personuppgifterna behandlas av Yallotrade enligt ovan och att Yallotrade kan överföra personuppgifterna till annan Användare som är part i Användarens transaktion, samt eventuell extern affärspartner för dess utförande av begränsade tjänster hänförliga till Tjänsterna, då detta är nödvändigt för att Yallotrade skall kunna fullgöra sina åtaganden mot Användare.

10.3. Användare ansvarar för att av Användare på Tjänsterna uppgivna företags- och personuppgifter är uppdaterade och korrekta. Användare äger rätt att få information om behandlingen av personuppgifter samt att kräva rättelse av felaktiga uppgifter genom att kontakta Yallotrades kundtjänst.

11. Avtalstid

11.1. Dessa Villkor träder i kraft när Användare registrerat sig och gäller tills vidare. Användare eller Yallotrade kan säga upp Användares nyttjande av Tjänsterna med tillämpning av en (1) månads uppsägningstid.

11.2. Yallotrade äger rätt att avstänga eller säga upp en Användares nyttjande av Tjänsterna till omedelbart upphörande om Användare:

a) bryter mot bestämmelse i Villkoren, eller

b) inte erlägger full betalning inom angiven tid.

11.3. Har Yallotrade sagt upp Användares nyttjande av Tjänsterna äger Yallotrade rätt att med omedelbar verkan avsluta Användares tillgång till Tjänsterna samt avlägsna Användares information på Tjänsterna. Användare förbinder sig att inte rikta anspråk gentemot Yallotrade i anledning av sådan avstängning, avlägsning eller hävning.

12. Överlåtelse av Villkoren

Användares nyttjande av Tjänsterna är personligt. Användaren äger ej utan skriftligt samtycke överlåta sina rättigheter eller skyldigheter under dessa Villkor till annan. Yallotrade äger rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor till annat bolag.

13. Ändringar

13.1. Dessa Villkor gäller tills vidare men kan ändras av Yallotrade. Villkorsändring börjar gälla en (1) månad efter att förestående ändring har aviserats. Om Användare inte godtar aviserad ändring äger Användare rätt, att fram till dess att ändringen börjar gälla, skriftligen säga upp nyttjande av Tjänsterna till upphörande från och med dagen för ändringens ikraftträdande. Har Användare inte nyttjat sin rätt att säga upp medlemskapet, är ändringen bindande för Användare.

13.2. Oaktat vad som anges ovan äger Yallotrade alltid rätt att utan föregående avisering ändra bestämmelse i dessa Villkor om detta föranleds av ändringar i svensk eller i förekommande fall utländsk rätt.

14. Tillämplig lag och tvist

14.1. Svensk lag ska tillämpas på dessa Villkor.

14.2. Tvister som uppstår i anledning av dessa Villkor ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska.