Certifiering – Regelverk och Process

För att bli godkänd att handla personbilar av försäkringsbolag via Claiton krävs att din verkstad uppfyller nedanstående regelverk, kontrolleras och certifieras

Kontroll och certifiering sker enligt processen nedan av Claiton tillsammans med samarbetspartner. Om du redan har en branschcertifiering, kontakta Claiton för information om den eventuellt kan gälla även hos oss.

Regelverk

 1. Reparationsanvisningar
  Verkstaden ska vid kontroll kunna uppvisa att den har tillgång till biltillverkarens reparationsanvisningar för respektive bilmärke och modell. Verkstaden ska vid varje reparation kunna visa att reparationsanvisningen har följts till 100%.
 2. Utbildning
  Skadereparatören ska ha dokumenterad relevant utbildning för att utföra arbetet.
 3. Verktygskrav
  Av biltillverkaren anvisade specialverktyg, vid behov exempelvis rikt- eller mätbänk, skall finnas tillgängliga på verkstaden eller inhyrda under reparationstiden. Vid lån eller hyra av specialverktyg skall skadereparatören ha dokumenterad kunskap för att kunna använda verktyget. Vidare skall dokument eller motsvarande kunna visas upp om verktyget har hyrts eller lånats in för reparationen.
 4. Reservdelar
  Endast av biltillverkaren godkända reservdelar får användas.
 5. Kvalitetssystem för verkstäder
  Verkstaden skall ha ett dokumenterat kvalitetssystem.
 6. Dokumentation
  Verkstaden skall vid kontroll kunna uppvisa alla relevanta dokument.
 7. Ansvar
  Verkstaden är alltid ansvarig för att reparationen utförs fackmannamässigt enligt biltillverkarens anvisning och krav.
 8. Ekonomi
  Verkstaden ska ha registrerad F-skatt samt vara aktiv i momsregistret. Verkstaden ska inte ha upprepade betalningsanmärkningar eller obetalda skatter.

Process
För att kunna ansöka om ett användarkonto och få tillgång till att handla personbilar av försäkringsbolag via Claiton krävs att du beställer en kontroll och certifiering av din verkstad. När en beställning inkommer till Claiton går vi igenom verkstadens ekonomi. Om denna uppfyller ovanstående krav skickas en faktura på kontroll- och certifieringsavgift till verkstaden. När fakturan är betald kontaktas verkstaden för planering av kontrollbesök. Väntetid för kontroll kan uppgå till max 3 månader.

Vid kontroll går kontrollant igenom att verkstaden uppfyller ovanstående regelverk. Ett protokoll upprättas vilket verkstaden får ta del av. Verkstaden
kommer inte på plats att meddelas resultat av kontrollen utan kommer inom en veckas tid meddelas via mejl från Claiton.

Om verkstaden uppfyller kraven och kontrollresultatet är positivt får verkstaden ett mejl med inloggningsuppgifter till sitt användarkonto. I mejlet bifogas kontrollprotokollet.

Om verkstaden inte uppfyller kraven och kontrollresultatet är negativt får verkstaden besked via mejl. Mejlet innehåller kontrollprotokollet där det framgår vilka punkter verkstaden fått nedslag på. Om verkstaden åtgärdar dessa punkter och vill genomgå en ny kontroll beställs en sådan via mejl till Claiton. Priset för ett återbesök är detsamma som för första besöket och betalas innan återbesök genomförs.

En oanmäld stickkontroll av samtliga godkända verkstäder kommer att ske inom de 12 första månaderna. Vid besöket kontrolleras att verkstaden efterlever regelverket. Vad som kontrolleras framgår av protokollet.

Certifieringen gäller i 12 månader alternativt tills stickkontroll med negativt resultat sker. Om verkstaden inom denna 12 månadersperiod handlar en bil som genomgår efterkontroll med positivt resultat förlängs certifieringens giltighetstid till att gälla 12 månader från efterkontrollstillfället.

Om verkstaden inte handlar någon bil under 12 månader skickas det ut ett mejl med information om att verkstaden måste beställa en ny certifieringskontroll för att fortsättningsvis kunna se och handla personbilar via Claiton. När beställning skett och fakturan betalats kontrolleras verkstaden enligt samma regelverk som första kontrollen.

Vi rekommenderar samtliga verkstäder att innan ni ansöker om ett användarkonto läsa igenom regelverk, process samt protokoll och säkerställa att ni uppfyller kraven. Detta för att undvika onödiga återbesök och därmed förenliga kostnader.

Our clients

Find out more

Contact us today

Let us help you to get started, so your company can start increasing revenue and have a simpler case handling than today. Our servicedesk is open 24 hour.