Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i YALLOTRADE Aktiebolag, org. nr 556696–7013, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdag den 30 juni 2020 klockan 16.00 i Bolagets lokaler på Kungsgatan 84, 112 27 Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i stämman ska på dagen för bolagsstämman vara införd i den av styrelsen förda aktieboken.
Anmälan om deltagande bör ske per post till Yallotrade AB, Kungsgatan 84, 112 27 Stockholm, via e-post till Info@yallotrade.com eller per telefon 073-393 60 01. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Ombud
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst ett år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

 1. Bolagsstämmans öppnande samt val av ordförande
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av en eller två justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet
 5. Prövning av om bolagsstämman har blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande och föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt anförande av VD med efterföljande frågestund
 7. Beslut:
  (a) om fastställande av resultat- och balansräkning
  (b) om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
  (c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 8. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
 9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
 10. Stämmans avslutande

Fullständiga förslag till beslut

Punkt 7 (b) – Dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att inte genomföra någon utdelning med hänvisning till den osäkerhet som råder pga Covid-19 och att årets vinst förs över i ny räkning.
Punkt 8 – Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
På förslag för att bibehålla stabilitet och långsiktighet föreslås att lämna styrelsen oförändrad bestående av fem ledamöter utan suppleanter samt att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgöras av Patrick Juthberg, Thomas Schanning, Patrik Melander, Sirous Kia och Göran Rehn samt att för samma tid den auktoriserade revisorn Eric Lindahl omväljs som revisor.
Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
Det föreslås att arvode om 100 000 kronor ska utgå till envar Sirous Kia och Patrik Melander. Styrelseledamöter som är aktieägare erhåller inget styrelsearvode. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Tillhandahållande av handlingar m.m
Årsredovisning, revisionsberättelse och beslutsförslag kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på Bolagets registrerade adress innan årsstämman. Kopior av nämnda handlingar skickas även per post, utan någon kostnad för mottagaren, till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.


Stockholm i maj 2020
Styrelsen i YALLOTRADE Aktiebolag