Cookies

Syfte

Syftet med denna integritetspolicy är att förklara hur Yallotrade AB, org. nr. 556696-7013, (”Yallotrade”) i samband med tillhandahållandet av webbplatsen under domännamnet www.yallotrade.com (”Webbplatsen”), använder cookies och behandlar samt skyddar personuppgifter. Yallotrade värnar om din personliga integritet. Personuppgifter behandlas med respekt och sparas under hög säkerhet. Yallotrade följer de lagar och regler som finns och endast personer med särskild behörighet har tillgång till informationen. Genom att fortsätta använda Webbplatsen godkänner du Yallotrades användning av cookies, behandling av personuppgifter samt denna integritetspolicy.

Cookies

Webbplatsen innehåller så kallade cookies. Cookies är små textfiler som innehåller data. Vid uppkoppling mot en webbplats kan cookies sparas på och senare även hämtas från din dator. En permanent cookie sparas på din dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras endast tillfälligt i datorns minne och försvinner när webbläsaren stängs. Cookies används för att ge besökare tillgång till olika funktioner och för att minska bearbetningstiden för vissa applikationer eftersom datorn har lagrat information från tidigare besök för framtida besök. Cookies är också möjliga att använda för att följa en användares surfande.

Användning av cookies på webbplatsen

Cookies används på Webbplatsen främst för att göra Webbplatsen lättare att använda, för att spara sökningar, språkinställningar och för att hantera användarautentisering. Yallotrade kan även använda cookies för inhämtning av trafikinformation, för att följa användarens rörelsemönster och sökningar på Webbplatsen samt trafik mellan Webbplatsen och Yallotrades partners webbplatser. Informationen används för mätning av trafik och konsumentanalys samt för att förbättra funktionalitet och upplevelse på Webbplatsen.

Hindra åtkomst genom webbläsarens säkerhetsinställningar

Om du inte accepterar användning av cookies kan du ofta hantera detta genom inställningar i din webbläsares säkerhetsinställningar, så att du inte alls tar emot cookies, eller så att du får en fråga varje gång en webbplats vill placera en cookie på din dator. I datorns webbläsare kan du ofta också radera tidigare lagrade cookies. Om du väljer att inte acceptera cookies kan det dock innebära att Webbplatsen inte kan användas fullt ut.

Tredjepartscookies

Det kan förekomma s.k. tredjepartscookies på Webbplatsen. Tredjepartscookies kommer ofta från oberoende webbanalys- och trafikmätningsleverantörer. Personuppgifter m.m. Personuppgifter är bl.a. kontaktuppgifter och information som innehåller uppgifter om användares identitet. För att kunna använda Yallotrades tjänster för inloggade användare krävs att vissa närmare personuppgifter lämnas ut till Yallotrade. Yallotrade använder sådana personuppgifter på sätt som anges i användarvillkoren för sådan tjänst och i den delen hänvisas till användarvillkoren. Yallotrade kommer automatiskt även att inhämta vissa andra uppgifter om användare, som uppgifter om användning av Webbplatsen, inloggning i tillhandahållna tjänster, konsumtionsmönster och IP-adresser. Information kan inhämtas genom användandet av cookies i enlighet med ovan.

Behandling och hantering av personuppgifter

I den mån inhämtad information innehåller personuppgifter behandlas informationen endast i syfte att tillhandahålla ianspråktagna tjänster och för att fullgöra Yallotrades skyldigheter och utöva Yallotrades rättigheter i samband med användarens bruk av sådana tjänster. Sådana uppgifter kan också komma att behandlas i syfte att analysera och utveckla tillhandahållna tjänster och för statistiska ändamål. Yallotrade följer allmänt vedertagen praxis för att hålla inhämtad information säker. Användarens personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt för att Yallotrade ska kunna fullgöra sina kvarstående skyldigheter eller utöva sina rättigheter gentemot användaren, samt i den mån det krävs enligt tillämplig lagstiftning.

Kontakt och information

Användaren har rätt att gratis en gång per år skriftligen begära och utfå information om den behandling av användarens personuppgifter som förekommer. Användaren kan även begära rättelse av behandlade personuppgifter. Begäran ska tillställas Yallotrades kundservice på info@yallotrade.com. Om du har frågor om Yallotrades användning av cookies och hantering av personuppgifter eller denna integritetspolicy går det också bra att kontakta Yallotrades kundservice.

Föränderlighet

Yallotrade kan från tid till annan komma att ändra denna integritetspolicy vid förändrade rutiner för användning av cookies och behandling av data samt för att följa lagstadgade krav.

PUL

Information om behandling av personuppgifter och integritetspolicy

1. Personuppgifter

Syftet med denna information om behandling av personuppgifter och integritetspolicy är att förklara hur Yallotrade Aktiebolag, org. nr. 556696-7013, Kungsgatan 84, 112 27 Stockholm, (”Yallotrade”), behandlar och skyddar personuppgifter i samband med de tjänster som Yallotrade tillhandahåller, (”Tjänsterna”). Personuppgifter är bl.a. kontaktuppgifter och information som innehåller uppgifter om en persons identitet.

2. Behandling av personuppgifter

2.1 För att kunna registrera sig i eller använda Tjänst krävs att användares (”Användare”) personuppgifter lämnas ut till Yallotrade som kommer att samla in, lagra och i övrigt behandla personuppgifter, inkluderande men inte begränsat till namn, e-post och personnummer, enligt vad som beskrivs häri och i relevant Tjänst i övrigt. Yallotrade inhämtar också information innehållandes personuppgifter från försäkringsbolag, vägtransportregistret, fordonsleverantörer, verkstäder och demonterare.
2.2 Uppgifterna är nödvändiga och behandlas för att Yallotrade och dess samarbetspartners ska kunna tillhandahålla Tjänsterna, fullgöra sina åtaganden mot Användare och utöva sina rättigheter samt fullgöra skyldigheter enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Yallotrade kan även komma att automatiskt inhämta vissa andra uppgifter som uppgifter om användning av och inloggning i Tjänsterna, konsumtionsmönster och IP-adresser. Vidare kan information inhämtas genom användandet av s.k. cookies, i enlighet med vad som från tid till annan anges i information om cookies på Yallotrades webbplats. Personuppgifter kan även komma att behandlas för erbjudanden och marknadsföring av generell och riktad karaktär, i syfte att analysera och utveckla Tjänsterna och övriga produkter och tjänster som tillhandahålls av Yallotrade eller av Yallotrades samarbetspartners samt för statistiska ändamål. Marknadsföring sker genom nyhetsbrev som via e-post skickas till Användare hos verkstäder och demonterare, normalt på veckobasis men från tid till annan på daglig basis. Du har alltid rätt att återkalla samtycke till behandling för direkt marknadsföring, inbegripet att ta del av nyhetsbrev. Sådant återkallande av samtycke kan bl.a. ske genom Användares profilinställningar i aktuell Tjänst eller genom funktion i e-postutskicken. Yallotrade kommer inte att sälja personuppgifter vidare till tredje part. Personuppgifterna kan i samband med Yallotrades behandling och lagring komma att överföras till tredje land, dvs. land utanför EU/EES.
2.3 Användares personuppgifter sparas så länge Användarens konto i Tjänst består, och därefter i den mån det är nödvändigt för att Yallotrade ska kunna fullgöra sina kvarstående skyldigheter gentemot Användaren eller utöva sina rättigheter, samt i den mån det krävs enligt tillämplig lagstiftning.

3. Säkerhet

Yallotrade värnar om din personliga integritet. Personuppgifter överförs med kryptering och behandlas under hög säkerhet. Yallotrade följer tillämpliga lagar och regler. Endast personer med särskild behörighet, som behöver tillgång till personuppgifter för ovan angivna ändamål, har tillgång till informationen hos Yallotrade.

4. Samtycke

Genom att använda Tjänst lämnar du ditt uttryckliga samtycke till att dina personuppgifter behandlas av Yallotrade enligt ovan och att Yallotrade kan överföra dina personuppgifter till annan användare som har med din transaktion i Tjänsterna att göra, till de försäkringsbolag som Yallotrade enligt vad som framgår på Yallotrades webbplats från tid till annan samarbetar med, samt till eventuell annan extern samarbetspartner för dess utförande av tjänster hänförliga till Tjänsterna och för dessa samarbetspartners personuppgiftsbehandling för egen del inom det ändamål som angetts ovan för Yallotrade.

5. Användares ansvar

5.1 Användare ansvarar för att av Användaren i Tjänsterna uppgivna uppgifter från tid till annan är uppdaterade och korrekta.
5.2 I den mån företagsanvändare lämnar uppgifter om individuella Användare hos företagsanvändaren ansvarar aktuell företagsanvändare för att denne har rätt att tillhandahålla information om Användaren till Yallotrade. Företagsanvändaren ansvarar vidare för att Användare hos företagsanvändaren har informerats om att uppgifter om honom/henne lämnas till Yallotrade, för att informera företagskundens Användare om Yallotrades behandling av uppgifter enligt vad som anges häri, för att från respektive Användare inhämta de samtycken som anges ovan samt för att informera Användare om deras rättigheter enligt punkten 6 nedan.

6. Information och kontakt

6.1 Du har rätt att utan kostnad, en gång per kalenderår, få information om Yallotrades behandling av personuppgifter som berör dig (s.k. registerutdrag) genom att skriftligen begära sådan information. Du kan även begära att felaktiga uppgifter rättas eller raderas, samt återkalla samtycke till behandling för direkt marknadsföring, inbegripet att ta del av erbjudanden. Begäran ska tillställas Yallotrades kundtjänst på info@yallotrade.com.
6.2 Om frågor skulle uppkomma med anledning av Yallotrades hantering av personuppgifter, använding av cookies eller denna integritetspolicy går det bra att kontakta Yallotrades kundtjänst.

7. Föränderlighet

Yallotrade kan från tid till annan komma att ändra denna information om behandling av personuppgifter och integritetspolicy vid förändrade rutiner för behandling av data samt för att följa lagstadgade krav.