Aktieägarna i YALLOTRADE Aktiebolag (publ), org. nr 556696-7013, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 13 november 2019 klockan 16.00 i Bolagets lokaler på Kungsgatan 84, 112 27 Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska på dagen för bolagsstämman vara införd i den av styrelsen förda aktieboken.

Anmälan om deltagande bör ske per post till Yallotrade AB, Kungsgatan 84, 112 27 Stockholm, via e-post till Mikael Hellberg på mikael.hellberg@yallotrade.com eller per telefon 073 429 81 47. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst ett år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

1. Bolagsstämmans öppnande samt val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet
5. Prövning av om bolagsstämman har blivit behörigen sammankallad
6. Beslut: om ändring av Bolagets bolagsordning, införande av avstämningsförbehåll
7. Fastställande av nya arvoden till externa styrelseledamöter
8. Stämmans avslutande

Fullständiga förslag till beslut

Punkt 6 – Förslag om ändringar av Bolagets bolagsordning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:

§ 1 Ändring av ordet firma till företagsnamn i rubriken samt i löptexten samt ändring av Bolagets företagsnamn; ny lydelse: ”Bolagets företagsnamn är Yallotrade AB (publ)”.

§ 3 Ändring av Bolagets verksamhetsföremål; ny lydelse: ”Bolaget ska bedriva verksamhet med utveckling och tillhandahållande av SaaS-tjänster inom InsurTech inkluderande systemlösningar för skadereglering, inlösen-processer och hantering av restvärdesprodukter, företrädesvis avseende motorfordons- båt- och entreprenadmaskinsförsäkringar, samt därmed förenlig verksamhet”.

§ 5 Tillägg av anmälningsskyldighet till bolagsstämma; nytt stycke: Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagna i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den dagen som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 11 Införande av avstämningsförbehåll, ny punkt: ”Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument”.

För beslutets giltighet krävs att mer än 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som företräds vid bolagsstämman biträder förslaget.

Punkt 7 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

På förslag av aktieägare företrädande mer än 10 procent av Bolagets aktier och röster föreslås att arvode om 100 000 kronor ska utgå till envar av styrelseledamöterna Sirous Kia samt Patrik Melander.
______________________________

Stockholm i oktober 2019

Styrelsen i YALLOTRADE Aktiebolag