5 juli 2019

Aktieägarna i

YALLOTRADE AKTIEBOLAG (PUBL), 556696-7013

Informeras härmed om att rättelse har skett av den kallelse till extra bolagsstämma som utfärdats i Post- och Inrikes Tidningar den 20 juni 2019. Rättelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida, www.yallotrade.com. Rättelsen avser (i) tidpunkt för stämman och (ii) punkt 6 på dagordningen ”Komplettering av styrelsen”, som rätteligen ska (i) vara 13.00 och (ii) lyda ”Styrelseförändring”. Således gäller följande.
Bolagsstämman kommer att avhållas den 1 augusti 2019 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 84, 112 27 Stockholm.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska på dagen för bolagsstämman vara införd i den av styrelsen förda aktieboken.
Anmälan om deltagande bör i god tid före bolagsstämman ske per post till Yallotrade AB, Kungsgatan 84, 112 27 Stockholm, via e-post till Torsten Östervall på torsten.ostervall@yallotrade.com eller per telefon 073-44 722 33. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

______________________________

Stockholm i juli 2019

Styrelsen i YALLOTRADE Aktiebolag

8 maj 2019

Aktieägarna i

YALLOTRADE AKTIEBOLAG (PUBL), 556696-7013

Informeras härmed om att kallelse till fortsatt årsstämma har utfärdats i Post- och Inrikes Tidningar den 9 maj 2019 och hålls tillgänglig på bolagets hemsida, www.yallotrade.com.

Årsstämman kommer att avhållas den 22 maj 2019 kl. 16 i bolagets lokaler på Kungsgatan 84, 112 27 Stockholm.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska på dagen för bolagsstämman vara införd i den av styrelsen förda aktieboken.

Anmälan om deltagande bör ske per post till Yallotrade AB, Kungsgatan 84, 112 27 Stockholm, via e-post till torsten.ostervall@yallotrade.com eller per telefon 073-44 722 33. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

______________________________

Stockholm i maj 2019

Styrelsen i YALLOTRADE Aktiebolag

25 februari 2019

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I YALLOTRADE AKTIEBOLAG

Aktieägarna i YALLOTRADE Aktiebolag, org. nr 556696-7013, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 28 mars 2019 klockan 16.00 i Bolagets lokaler på Kungsgatan 84, 112 27 Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska på dagen för bolagsstämman vara införd i den av styrelsen förda aktieboken.
Anmälan om deltagande bör ske per post till Yallotrade AB, Kungsgatan 84, 112 27 Stockholm, via e-post till Torsten Östervall på torsten.ostervall@yallotrade.com eller per telefon 073-44 722 33. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst ett år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

1. Bolagsstämmans öppnande samt val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet
5. Prövning av om bolagsstämman har blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande och föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt anförande av VD med efterföljande frågestund
7. Beslut:
(a) om fastställande av resultat- och balansräkning
(b) om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
(c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
10. Stämmans avslutande

25 oktober 2018

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I YALLOTRADE AKTIEBOLAG (PUBL)

Styrelsen för Yallotrade Aktiebolag (publ), org.nr 556696-7013 (”Bolaget”), har idag kallat till extra bolagsstämma den 20 november 2018 kl. 16 i Bolagets lokaler på Kungsgatan 84, 112 27 Stockholm. Kallelsen har annonserats i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets hemsida www.yallotrade.com. För deltagande ska aktieägare vara införd i aktieboken den 20 november.